Regulamin konkursu „kup ten produkt i otrzymaj zwrot do 100% wartości zakupów” (Konkurs na najbardziej pomocną opinię o produkcie zakupionym w TanExpert24)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie ,,kup ten produkt i otrzymaj zwrot do 100% wartości zakupów(dalej: Konkurs) jest TanExpert, VT7 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-535) przy ul. Kurkowej 5/U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001009773, REGON: 366502117, NIP: 8522628345 (dalej: Organizator).

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin).

 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej tanexpert24.pl (konkurs ogólnopolski).

 4. Konkurs dostępny jest dla klientów sklepu internetowego: tanexpert24.pl na warunkach opisanych w Regulaminie.

 5. W Konkursie nagrodzone zostaną najciekawsze opinie (zawierające pomocne i prawdziwe informacje) o produkcie, zakupionym przez Uczestnika Konkursu w sklepie  internetowym www.tanexpert24.pl.

 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2021 r. i trwa do dnia 30.06.2024 r.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokona zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu, w tym wyrazi opinię o zakupionym produkcie (z wyłączeniem grup produktowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulamin).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora i wyżej wymienionych spółek. Członkami najbliższej rodziny pracowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora, tj.:

  1. a)  Dyrektor Generalny,

  2. b)  Kierownik ds. marketingu,

  3. c)  Specjalista ds. obsługi klienta.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków: a) dokonanie zakupu produktu w sklepie internetowym www.tanexpert24.pl z wyłączeniem grup produktowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

 1. b)  posiadanie dowodu zakupu (tj. faktury tzw. konsumenckiej, która nie zawiera numeru NIP) potwierdzającego ww. zakup oraz dokonanie zapłaty za ten zakup,

 2. c)  wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym, na które Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno-reklamową sklepów pod marką TanExpert.

 3. d) wyrazić swoją opinię na na koncie Organizatora w Serwisie Ceneo,  dotyczącą zakupu produktu zgodnego z dowodem zakupu,

 4. Każda transakcja traktowana jest jako osobne zgłoszenie.

 5. Ocena Uczestnika dotycząca opinii o zakupionym produkcie musi zawierać jego osobiste przekonania oraz winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

 6. W Konkursie nie będą uwzględniane opinie, które są niezgodne z regulaminem Ceneo.pl sp. z o.o.  

§4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

 1. W każdym miesiącu trwania Konkursu wybranych zostanie 3 (słownie: trzech) zwycięzców, którym zostaną przyznane równorzędne nagrody, o których mowa w ust. 2. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów spośród autorów opinii którzy spełnili wszystkie wymagania w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom Konkursu, których opinie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową jako najbardziej użyteczne, najciekawsze i zgodne z tematyką Konkursu. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miał merytoryczny, unikalny i kreatywny charakter opinii – wśród nadesłanych opinii Komisja wybierze te, które jej zdaniem charakteryzują się najwyższą przydatnością dla innych użytkowników strony www.tanexpert24.pl na poziomie wyboru produktu i podejmowania decyzji zakupowej.

 2. Nagrodą jest kod rabatowy o równowartości 100% wartości zakupów do realizacji w sklepie internetowym www.tanexpert24.pl. Kod rabatowy zrealizować można z poziomu podstrony "Koszyka". Kod obejmuje także bezpłatną wysyłkę. Kupon można zrealizować tylko raz.

 3. Kupon ważna jest w okresie 90 dni od daty utworzenia, a okres ten nie ulega wydłużeniu. Po upływie terminu ważności kupon nieważny, a pozostałe na karcie środki  ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora. Przy zakupie towarów z użyciem kuponu nie przysługują dodatkowe upusty i rabaty. Wykorzystanie kuponu nie sumuje się z żadną inną promocją cenową i ratalną.

 4. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 5. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywają się w siedzibie Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.

 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przyznawane są nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia Uczestnika.

 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 8. W razie odstąpienia od umowy zakupu na podstawie, którego Uczestnik brał udział w

Konkursie, uczestnikowi nie przysługuje wydanie nagrody w Konkursie oraz żadne roszczenie wobec Organizatora.

 1. Uczestnika Konkursu w formularzu zakupowym zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować po stronie Organizatora brak możliwości wydania nagrody.

 2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Organizatora wszelkich zamieszczonych przez niego opinii.

 2. W ramach udzielonej licencji Organizator otrzymuje prawo do:

 3. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

 4. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Organizatora. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Organizatora, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika, nie narusza praw autorskich osób trzecich.

W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres biuro@tanexpert.pl lub pisemnie na adres: TanExpert Polska, ul. Kurkowa 5/U2, 70-535 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).

 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail

przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu. Dane będą również przetwarzane w calach marketingowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Polityką prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2021.

 2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

  1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

  2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, a uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, wyłącznie wtedy, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adresy mailowe, które podali w formularzu zgłoszeniowym.

 6. Wszelkie spory między organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

Załącznik nr 1–Lista  produktów wyłączonych z udziału Konkursie

 1. Produkty z działu "Zestawy Szkoleniowe"

https://tanexpert24.pl/4-opalanie-natryskowe-szkolenie

 1. Produkty z działu "Zestawy promocyjne MineTan"

https://tanexpert24.pl/25-zestawy-promocyjne-minetan

 1. Produkty indywidualne

a) Kabina Do Opalania Natryskowego + 6 płynów MineTan

https://tanexpert24.pl/urzadzenia-opalania-natryskowego-minetan/48-kabina-do-opalania-natryskowego-minetan.html